Actualitat

Ja es pot sol·licitar l’autorització per ocupació de la via públic per posar una parada per Sant Jordi 2019

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2019 –dimarts 23 d’abril–, es comunica a tots els interessats la informació relativa a l’admissió de sol•licituds per instal•lar parades de venda de roses i/o llibres a la via pública de Vidreres:

 
Informació sol·licitud ocuapació via pública Sant Jordi 2019

Les bases i la sol·licitud s’ha de presentar al registre general de l’ajuntament o via telemàtica amb signatura digital, abans de les 14.00 hores del dia 12 d’abril de 2019 (les que es presentin amb posterioritat quedaran fora de termini i es tindran per no presentades), i comporta l’acceptació i el compliment, en el seu cas, de les condicions següents:
 
1)     Només s’autoritzarà una parada per empresa o entitat.
 
2)     Els llocs on s’autoritzaran exclusivament les parades són els següents:
 
Plaça de l’Església, Plaça Lluís Companys, Aparcament Centre Cívic, Aparcament Pavelló, entrada barri d’Aiguaviva, entrada urbanització Puig Ventós i entrada urbanització La Goba.
 
3)     Les autoritzacions s’atorgaran seguint l’ordre de prioritats següent:
 

  • a) Centres Escolars
  • b) Associacions o entitats sense afany de lucre.
  • c) Empreses o particulars amb alta a l’IAE i altres requisits legalment exigibles.
  • d) Ordre d’entrada de les sol·licituds.

 
4)     L’ajuntament es reserva el dret de denegar de forma motivada la sol·licitud, o en el seu cas revocar-la automàticament per indicació dels agents municipals, si l’emplaçament o la parada incompleixen alguna de les condicions següents.
 
5)     La parada no es podrà instal·lar a la vora d’una llibreria ni floristeria, excepte si és titular.
 
6)     Les parades seran desmuntades i hauran de complir les adequades condicions de seguretat i higiene.
 
7)     La parada serà regentada per representants de l’entitat titular o establiment.
 
8)     No es podrà obstaculitzar el pas de vianants ni la visibilitat.
 
9)     Els productes no podran ser exhibits directament al terra o sobre el paviment.
 
10)   No es pot utilitzar el mobiliari urbà ni els serveis públics d’enllumenat i aigua.
 
11)  El titular haurà de poder justificar, en qualsevol moment, la procedència de les mercaderies exposades.
 
12)   Amb aquesta petició només és permesa  la venda de roses i llibres.
 
13)  Acabada la venda, haurà de desmuntar-se la parada i netejar l’entorn de tota mena de deixalles (fulls, papers…)
 
14)  L’autorització de l’ocupació de la via pública és independent d’altres autoritzacions administratives que calguin per a poder exercir l’activitat.
 
15)  La resolució d’atorgament o denegació de l’autorització l’efectuarà la Junta de Govern Local i es notificarà per telèfon i e-mail en el núm. i adreça electrònica indicats en la sol·licitud.
 

Continguts relacionats

Back to top button