Seu electrònica

Perfil del contractant

Licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Vidreres

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l’Ajuntament de Vidreres,  a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d’obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l’activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.

Continguts relacionats

Mira també
Close
Back to top button