Actualitat

Qüestionari per l’allotajement temporal per urgències socials

Qüestionari per recollir l'opinió dels vidrerencs i vidrerenques pel projecte l'allotjament temporal per urgències socials

De conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del REGLAMENT DE L’HABITATGE D’EMERGÈNCIA COM A SERVEIS D’ALLOTJAMENT TEMPORAL PER URGÈNCIES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE VIDRERES es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre;
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat de la seva aprovació.
c) Els objectius del reglament.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del REGLAMENT DE L’HABITATGE D’EMERGÈNCIA COM A SERVEIS D’ ALLOTJAMENT TEMPORAL PER URGÈNCIES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE VIDRERES, es recapta l’opinió dels Vidrerencs i Vidrerenques per a tenir en compte tot allò que en resulti de respondre el següent qüestionari:

Continguts relacionats

Back to top button