Actualitat

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Es tracta d’un ajut extraordinari de 200 euros que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L’objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19.

A qui va destinat l’ajut per a subministraments bàsics?

A persones treballadores per compte propi i per comte aliè, amb càrregues familiars, que acreditin una minva dràstica i involuntària en els seus ingressos com a conseqüència dels efectes en l’activitat econòmica ocasionats per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Quins són els requisits que s’han de complir per obtenir l’ajut per a subministraments bàsics?

a. Ésser major de 18 anys.
b. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c. Trobar-se en alguna de les següents situacions:

1. Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits previstos als articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

2. Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

d. Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

e. Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

f. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

g. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’aplicaran al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

L’import d’aquesta prestació és de 200€ i s’abonarà en un únic pagament.

Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar. En cas de presentació de més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera que s’hagi presentat.

Aquesta prestació és compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques o amb qualsevol altre ajut concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual dels mateixos no supera els 2.098,37 euros.

Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles

Terminis i presentació:

El termini per sol·licitar la prestació és del 30 d’abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

Solicitar l’ajuda aquí https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=&moda=1

Continguts relacionats

Back to top button