Actualitat

Pla d’obertura llar d’infants municipal “El Sorrer” durant el mes de juny

El Departament d’Educació ha demanat que a partir dia 1 de juny es tornin a obrir els centres educatius. Per tan i si no hi ha cap altra contraindicació les llars d’infants tornarem a obrir amb un servei de “guarda per conciliació familiar” , un servei que ens obliga a fer i actuar amb els infants d’aquestes edats d’una manera que no té res a veure amb el model educatiu en  què creiem i hem defensat fins ara.
De cares a aquesta reobertura i degut al moment d’emergència sanitària en el que encara ens trobem s’ha decretat l’obertura del centre sota algunes consideracions.

1-    ALUMNAT
-Les Llars d’infants podem obrir amb un màxim de 5 infants per espai
-A la Llar “El Sorrer” hi ha 5 espais adequats i condicionats per estar els infants durant les hores que ens demanen. Per tan a la Llar “El Sorrer” disposem de 25 places. La Llar St Iscle no s’obrirà atès que només hi ha una família interessada i se li oferirà una plaça a la llar “El Sorrer”.
-El calendari previst és del 1 al 30 de juny.

Els criteris d’accés establerts són:
-Que hi poden assistir els infants d’1 a 3 anys matriculats a la Llar d’infants durant el curs 2019/2020.
-Que es prioritzaran:

 • les sol·licituds de reincorporació  dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals o professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar.
 • Les sol·licituds dels infants que es trobin en situació de risc social i es consideri un benefici per la seva salut la incorporació a la Llar d’infants
 • Si una vegada aplicats els criteris anteriors hi ha més demanda que places s’ocuparan mitjançant un sorteig .

-Requisits que han de reunir els infants:

 • Absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19 ( febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari de vacunes al dia.
 • En cas que l’ infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família i el seu metge de referència-, la idoneïtat de tornar a la llar. Es consideren malalties de risc: Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques greus, malalties que afecten al seu sistema immunitari (per exemple aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors), diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

-Les famílies o persones tutores hauran de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, per la qual els seus fills/filles compleixen els requisits per assistir a la Llar d’infants.
-També han d’informar de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’ infant.
-Les famílies han de  vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a la Llar. En cas que l’ infant tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19, no podrà venir a la Llar.
-El cost del servei durant el mes de juny serà la part proporcional de la mensualitat normal.
-Es bonificarà el mig mes de març que les famílies ja havien pagat.
HORARI: L’horari serà de 9 a 1h.
-Els infants portaran una carmanyola amb un peça de fruita pelada i tallada per poder menjar a mig matí.

2-    ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL:
-El nombre d’educadores que pot fer atenció presencial al centre són onze .
-No s’ofereix el servei de menjador atès que l’empresa que té al gestió el servei de menjador té suspès el contracte amb l’Ajuntament arrel de la crisi del COVID-19. Per altra part a la zona del menjador no es poden garantir les distàncies de distanciament recomanades.
-Un cop feta la recollida de les necessitats de les famílies, els grups d’infants que s’estableixin  seran grups tancats.
-Una vegada fet el buidatge de l’enquesta que es va passar a les famílies el nombre d’infants que assistiran  a la Llar són 18:  9 infants d’1- 2 anys i 9 infants de 2-3 anys.

Organització grups d’infants i educadores.
Grup 1: 4 infants i una educadora
Grup 2: 4 infants i una educadora
Grup 3: 5 infants i una educadora
Grup 4: 5 infants i una educadora
-Hi haurà una educadora per grup més dues educadores de reforç una per cada dos grups i sempre les mateixes.
-Les altres educadores faran tasques de despatx i/o de desinfecció quan sigui necessari.
-Es mantindrà el distanciament físic entre els 4 grups d’infants però no es pot garantir el distanciament físic entre els cinc infants del mateix grup.

Espais que ocuparan els diferents grups.
-Cada grup d’infants ocuparà una estança i el grup serà sempre el mateix.
-També s’habilitarà un racó de  moviment a la sala polivalent per tal que un grup d’ infants hi pugui anar un dia a la setmana, sempre respectant els grups fixes establerts.
 
Espai exterior:
-La sortida a l’espai exterior està prevista entre 10 i 11:30. Cada 45’ hi podrà anar un grup diferent.  Mai coincidiran dos grups.
-La sortida  pot variar en funció de la temperatura exterior.
-Es potenciaran les activitats a l’aire lliure : pintura , experimentació amb diferents materials, jocs d’aigua, passejos per l’entorn,..
-Cada grup tindrà les seves joguines d’exterior  que és netejaran i desinfectaran en acabar la jornada.

3-FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Entrades i sortides:
-Durant el mes de juny l’horari serà de 9:00 a 13:00. Les  entrades i sortides es faran de manera esglaonada per evitar aglomeracions, entre 9:00 i 9:30 l’entrada i entre 12:30 i 13:00 la sortida. Tan l’entrada com la sortida es farà per la porta del pati i es deixaran els infants a la porta de la classe que dona al pati on hi haurà l’educadora per rebre’ls.
-Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels  infants a la Llar el farà una única persona que haurà de venir amb mascareta i haurà de guardar les distàncies també fora de les instal·lacions.
-Per parlar amb direcció s’accedirà al centre per l’entrada principal sense necessitat d’entrar dins la llar atès que el despatx està a l’entrada de l’edifici. Al despatx s’ha col·locat una altra taula al davant  per tal de mantenir la distància recomanada.
-Les educadores entraran també per la porta del pati i accediran al canviador. Ho faran en diferent horari per tal de poder mantenir les distàncies recomanades

4- PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ TUTORIAL
-Les entrevistes de final de curs amb les famílies per tal de parlar del seu fill/a i per fer l’  acomiadament  es faran amb cita prèvia amb la seva educadora.
-Es faran a l’espai exterior per tan el familiar no haurà d’accedir a dins de l’edifici.
-Haurà de venir només un progenitor o tutor.
-En aquest moment s’aprofitarà per recollir les pertinences de l’ infant.
 
Aquest pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació i de l’Ajuntament. La directora n’informarà al Consell Escolar en data 29 de maig de 2020.

ANNEX
1.MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
Rentat de mans sistemàtic:
Els infants es rentaran les mans:

 • A l’arribada i sortida de la Llar
 • Abans i després de menjar la fruita
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida a l’espai exterior)
 • Després de tossir, mocar-se o esternudar

En el cas de les educadores, el rentat de mans s’ha de fer:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
 • Abans i després de fer la fruita a mig matí
 • Abans i després del canvi de bolquers
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de mocar un infant

Dispensadors de solució hidroalcohòlica: Ni haurà a les estances,als dos despatxos , als espais exteriors  i als WC per a ús del personal de la Llar.
Mascaretes i mampares individuals: Les educadores faran ús de les mascaretes (quirúrgiques o FFP2)  i pantalles individuals quan no puguin garantir la distància física de seguretat.
Guants: les educadores faran ús del guants en el canvi de bolquers com és habitual.

2.VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
-Les instal·lacions interiors es ventilaran abans de l’entrada i a la sortida dels infants. Durant el dia ja està ventilat atès que hi ha finestres de ventilació sempre obertes i circuits de renovació d’ aire.
-Es farà una  neteja i desinfecció completa al final de la jornada en tots els espais que s’han utilitzat.
-S’utilitzarà el producte desinfectant adequat.
-Cal intensificar neteja en:

 • interruptors i timbres
 • manetes i poms de porta
 • taules i cadires
 • aixetes
 • ordinadors i ratolins
 • lavabos

Joguines:
-No hi pot haver cap joguina que no es pugui rentar i desinfectar amb facilitat.
-S’hauran de desinfectar diàriament el que suposa que s’ haurà de reduir el material de que disposen a les diferents estances.
-Amb els infants d’aquestes edats no es pot garantir que les joguines i  el diferent material que hi ha a les estances passi d’un infant a l’altre. 
 
Xumets:
-Els xumets es guardaran dins d’estoigs o bossetes individuals. Cada dia s’hauran d’emportar cap a casa atès que  es recomana que s’ esterilitzin diàriament
 
Canvi bolquers:
-S’utilitzarà paper per cobrir la superfície del canviador.
-Es canviarà l’ infant utilitzant guants d’un sol ús
-S’eliminarà el paper i els guants utilitzats
-Es desinfectarà el canviador
-L’educadora es rentarà les mans abans i després del canvi
-Rentarà les mans a l’ infant

3.PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB EL COVID-19.
– En cas d’aparició de símptomes en l’ infant :

 • Aïllar el nen/a en un espai específic
 • Avisar als familiars
 • Informar a la família que han d’evitar contactes i que han de consultar al CAP o pediatre habitual.
 • Procedir a la desinfecció i neteja dels espais del centre.

 
-En cas de l’aparició de símptomes  en un treballador:

 • No assistir al centre
 • Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera

Roba i calçat:
-Pel que fa al calçat, es recomana que els infants portin unes sabates o mitjons d’ús exclusiu per estar a dins de la llar. Quan entrin a la Llar s’hauran de treure les sabates que porten i posar-se les que portin per estar a dins . A l’entrada de l’estança hi haurà un sabater per deixar les sabates.  Quan surtin a l’espai exterior s’ha de repetir el mateix procediment.
Les educadores disposaran de roba i calçat d’ús exclusiu pel centre.

Continguts relacionats

Back to top button