General

Instruccions per a la cobertura temporal de lloc de treball

Primer.- Objecte
Aquesta circular té per objecte:

 • Establir els criteris generals en relació a la provisió temporal dels llocs de treball ja siguin inclosos a la relació de llocs de treball i no ocupats per motiu de absència, vacant o malaltia, o bé aquells llocs no inclosos a la relació de llocs de treball i que es dotin amb caràcter temporal.
 • Establir els criteris generals en relació a la selecció de personal de caràcter temporal, ja sigui funcionari o laboral.

Excepcions als criteris establerts en aquesta circular:

 • La mobilitat per raó de violència de gènere , per raons de salut o rehabilitació , o per raons de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Llocs d’alta responsabilitat directiva.
 • Altres derivades de la legislació vigent o derivades de l’aplicació de la normativa de subvencions que financin la contractació de personal i que no permetin complir amb els criteris aprovats.

Segon .- Cobertura temporal dels llocs de treball per personal de l’Ajuntament:
Quan es produeixi la necessitat, acreditada per informe del responsable del centre gestor d’un servei públic, de cobrir un lloc de treball existent o de nova creació amb caràcter temporal, es prioritzarà la seva cobertura amb personal que ja estigui treballant a l’Ajuntament.

a) Personal funcionari:
En primer terme s’intentarà fer comissió de serveis a un altre funcionari del mateix grup de titulació (el funcionari passa a ocupar el lloc vacant en drets, obligacions i retribució). Si la cobertura es preveu que tindrà una durada superior a 3 mesos es realitzarà prèviament un procés intern que garanteixi els principis de publicitat, mèrit i capacitat. En cas de cobertures que en el moment de la resolució es prevegin inferiors a 3 mesos es farà directament (en qualsevol cas una vegada realitzada la comissió de
serveis aquesta esgotarà la seva durada sigui quina sigui la mateixa).

En segon terme, si no existís cap funcionari amb el mateix grup de titulació, per una durada prevista inferior a 6 mesos, es podran encarregar les funcions de més responsabilitat a un funcionari de grup inferior, sempre que la persona disposi de la titulació exigida.

b) Personal Laboral: En primer terme s’intentarà fer una mobilitat funcional temporal amb personal laboral del mateix grup de titulació o categoria professional. Si la cobertura es preveu que tindrà una durada superior a 3 mesos es realitzarà prèviament un procés intern que garanteixi els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

En cas de cobertures que en el moment de la resolució es prevegin inferiors a 3 mesos es farà directament ( en qualsevol cas una vegada realitzada la mobilitat temporal aquesta esgotarà la seva durada sigui quina sigui la mateixa).

En segon terme, en cas que no existís cap treballador de la mateixa categoria o grup es cobrirà per un treballador de grup o categoria inferior. En aquest últim cas la mobilitat temporal en cap cas generarà el dret a l’ascens, en els termes que estableix l’article 39 de l’Estatut dels Treballadors.

En els dos casos el treballador ocuparà el lloc vacant de forma temporal i tindrà els drets, obligacions i retribucions del nou lloc.

Tercer.- Selecció de personal
En cas de què no hi hagi personal de l’Ajuntament disponible per cobrir el lloc, o bé que s’acrediti la necessitat de seleccionar personal per a cobrir llocs de treball amb caràcter temporal, els criteris que es seguiran seran els següents (aplicables tant a llocs en règim funcionarial com laboral):

1.- Contractes o nomenaments temporals per substitució de baixes i absències temporals inferiors a 3 mesos: contractació directe per màxima urgència (seleccionant persones a través de la borsa de treball municipal, que acreditin disposar de titulació i nivell de català exigit). També es podran constituir borses de treball específiques per a cada categoria professional que garanteixin el principi de publicitat, mèrit i capacitat.

2.- Contractes o nomenaments temporals per cobrir places vacants, per circumstàncies de la producció o bé per l’execució de programes, que es prevegin inferiors a 3 mesos.

3.- Contractes o nomenaments temporals diferents dels de l’apartat 1 i 2, de més de 3 mesos: contractació a través de concurs, oposició o concurs-oposició (depenent de les característiques del lloc). Si s’ha constituït borsa específica que garanteixi la publicitat prèvia es podrà seleccionar personal d’aquesta borsa.

El procediment de selecció del personal per màxima urgència seguirà els següents tràmits:

L’Ajuntament farà publicitat a la pàgina web i al servei d’ocupació municipal de la possibilitat d’apuntar-se a la borsa de treball de personal al servei de l’Ajuntament, identificant llocs de treball o categories laborals a les qual es podrà accedir amb aquest tipus de nomenament.

Inicialment els llocs de treball inclosos seran els següents:

 • Auxiliar d’equipaments
 • Operari/a Brigada
 • Oficial Brigada
 • Tècnic/a d’Educació Infantil
 • Mestre/a d’Eeducació Infantil
 • Tècnic/a Auxiliar Biblioteca
 • Auxiliar Administratiu/va
 • Administratiu/va
 • Agent de Policia
 • Tècnic/a d’Administració General
 • Caporal
 • Encarregat De La Brigada
 • Arquitecte
 • Enginyer
 • Arquitecte Tècnic
 • Directora De Llar D’infants
 • Directora De Biblioteca
 • Tècnic De Programes
 • Tècnic Auxiliar Informàtic
 • Ordenança
 • Coordinador D’esports

El llistat de categories laborals i llocs de treball objecte d’aquest procediment es podrà
ampliar donant-ne publicitat a l’e-tauler i la pàgina web municipal.

 • Informe de necessitat de la contractació o nomenament de l’àrea en el qual es faci constar el perfil que es busca.
 • Informe de l’àrea de recursos humans on consti els candidats que s’han facilitat des de la borsa i la proposta de contractació o nomenament justificada amb els mèrits basat en l’experiència i formació i altres característiques que fan el candidat com a més adequat.
 • Informe de fiscalització de la Intervenció i retenció de crèdit, si escau.
 • Decret d’Alcaldia aprovant la contractació.

Quan la durada del nomenament o contractes s’allargui més dels 3 mesos inicialment previstos, caldrà realitzar convocatòria pública per cobrir el lloc de treball, a través dels procediments previstos a la normativa de personal al servei de les administracions públiques.

Continguts relacionats

Back to top button