ActualitatCròniques del ple

Crònica del Ple ordinari del dia 12 de desembre de 2023

S’ha aprovat la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a la definició de les condicions d’implantació de residències canines en sòl no urbanitzable, s’ha aprovat el reglament de l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vidreres i s’ha aprovat l’ordenança reguladora de la circulació de cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP).

El ple de l’Ajuntament de Vidreres, celebrat aquest dimarts 12 de desembre, ha fet la presentació de la memòria del 2022 del Defensor de la Ciutadania. Es tracta d’un recull de la informació activitats, expedients tramitats, suggeriments, recomanacions rebudes, propostes i conclusions de tot l’any.

S’ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic d’Embalatges Casajuana, que inclou l’ampliació d’una activitat existent en Sòl No Urbanitzable a petició de la Mercantil Embalatges Casajuana S.L. En data del 7 de febrer de 2023, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic que es va sotmetre a informació pública i es van sol·licitar els informes sectorials preceptius, que s’han informat favorablement, tal i com ha explicat l’alcalde Jordi Camps.  

Així mateix, s’ha aprovat la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per a la definició de les condicions d’implantació de residències canines en sòl no urbanitzable. La proposta preveu que la instal·lació de les activitats i usos que comportin residència, cria, ensinistrament o guarda de gossos, en el sòl no urbanitzable, estiguin situades a una distància mínima de 500 metres de qualsevol habitatge i del sòl classificat urbà o urbanitzable on hi sigui admès l’ús residencial. L’objectiu és reduir les molèsties dels residents en masies o cases aïllades. 

S’ha aprovat el nomenament dels representants de l’Ajuntament de Vidreres al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Així, s’han designat com a representants, titular i suplent els regidors: Margarita Solé Ferrer i, com a suplent, Jordi Camps Vicente. 

S’ha aprovat el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vidreres. D’aquesta manera s’estableixen les bases reguladores de l’ús del català en l’organització municipal. 

S’ha aprovat l’Ordenança reguladora de la circulació de cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP), adaptant-la al Reial Decret 970/2020 de 10 de novembre per reflectir l’ampli ventall de modalitats de mobilitat amb aquests tipus de vehicle i se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària, garantint i compatibilitzant la protecció dels vianants. 

Finalment el Ple ha aprovat la cessió d’ús de l’edifici del Centre d’Atenció Primària de Vidreres  a CatSalut per portar-hi a terme l’assistència sanitària de cobertura pública. 

Podeu recuperar la sessió plenària des del canal Youtube de l’Ajuntament.

Recordeu que podeu consultar les actes aprovades del Ple de Vidreres des del portal de transparència.

https://seu-e.cat/ca/web/vidreres/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/actes-de-ple

Continguts relacionats

Back to top button