Actualitat

Comunicat oficial diumenge 15 de març

L’Il·lm/a Sr./a Jordi Camps i Vicente, Alcalde de l’Ajuntament de Vidreres ,

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment , llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Vidreres, 15 de Març de 2020 

Continguts relacionats

Back to top button