Actualitat

Activació simultània del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)

Atesa l’onada de calor i el greu risc d’incendi per la situació meteorològica existent, que ja s’ha materialitzat en diversos incendis a tot Catalunya.

Vist que s’ha activat la fase d’emergència del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Vist que s’ha activat la fase d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com a conseqüència de l’onada de calor.

Atès el que disposen els articles 2.1 a), 3 b), 6.2, 8, 9, 40.1 b), 43 i 73 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i de conformitat amb l’article 3.4.3 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Resolc:
1- Prohibir, en tot Catalunya, la utilització en les tasques agrícoles de qualsevol tipus de màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal, mentre es mantingui l’activació simultània del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), o bé fins que es dicti nova resolució deixant sense efecte aquesta.
2- L’incompliment d’aquesta prohibició pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i altres responsabilitats que se’n puguin derivar de l’ordenament jurídic vigent.

Conselleria d’Interior 

Continguts relacionats

Back to top button