Avís legal i privacitat

Condicions generals d’ús del lloc web www.vidreres.cat 

Mitjançant aquest document s’estableixen les Condicions Generals d’ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web www.vidreres.cat propietat de l’Ajuntament de Vidreres (en endavant el PROPIETARI) amb NIF P-1722700J, amb domicili C/ Girona, 3 – Vidreres. C. P.: 17411 (Girona). L’accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents Condicions Generals d’ús.

1.- INFORMACIÓ A L’USUARI
Les presents Condicions Generals d’ús es posen a disposició de l’usuari al lloc web del PROPIETARI www.vidreres.cat amb caràcter permanent. Tot usuari pot arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les condicions d’ús del lloc.

Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren cada vegada que un USUARI es subscriu al lloc web a través del formulari que existeix a aquest efecte, publica una notícia, es subscriu al butlletí de notícies o demana qualsevol tipus d’informació per a la seva acceptació expressa per part l’usuari mitjançant un clic de “llegeixo i accepto les condicions”.
L’USUARI declara ser major d’edat, i haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions.
 

2.- OBJECTE DEL LLOC WEB WWW.VIDRERES.CAT
El lloc web del PROPIETARI ha estat realitzat per posar a disposició de l’usuari informació relacionada amb el municipi de Vidreres, formant així una comunitat d’usuaris interessats en aquesta informació.
 

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
La utilització del lloc web del PROPIETARI no comporta l’obligatorietat d’inscripció o registre de l’usuari. Aquest només ha de cobrir dades bàsiques en cas de subscriure’s per a enviar continguts o demanar qualsevol tipus d’informació. Les condicions d’accés i ús del lloc web del PROPIETARI es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual… Expressament i sense caràcter taxatiu el PROPIETARI prohibeix els següents:

– Realitzar accions que puguin produir al lloc web, o a través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol·licitats (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

Així mateix, queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats per tal de causar problemes o atacs a la xarxa. També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors realitzant qualsevol tipus d’entrada o acció que no resulti estrictament necessària per al gaudi per part de l’usuari.
El PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula setena-.
 

4.- CONTINGUTS
Els continguts incorporats en el lloc web del PROPIETARI han estat elaborats i inclosos per:

– El PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que el PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

– Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat que es pugui derivar dels mateixos.

– Persones físiques i jurídiques alienes al PROPIETARI, bé a través de col·laboracions que s’insereixen directament en el lloc web, bé a través d’enllaços o links, i aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempt el PROPIETARI de tota responsabilitat.

A més, a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari productes i serveis de tercers destinats a ser comercialitzats – bé a través d’enllaços als llocs web d’aquests tercers bé introduïts directament al lloc web del propietari -i que estaran subjectes a les Condicions Generals i particulars de cada un dels mateixos. El PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers. El PROPIETARI no és part en cap cas en la relació contractual entre l’usuari i el tercer a qui pugui demanar serveis.

L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web del PROPIETARI no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en el referit lloc web. Concretament l’usuari que introdueixi un hiperenllaç o link es compromet a:

– No destruir, danyar o alterar de qualsevol forma els continguts, serveis o productes posats a disposició de l’usuari al lloc web del PROPIETARI.

– No declarar que el PROPIETARI assumeix la supervisió de l’hiperenllaç o dels continguts de la pròpia web de l’usuari que introdueix un link al lloc web del PROPIETARI en el seu propi lloc web. El PROPIETARI no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de l’usuari on s’inclogui un hiperenllaç o link al lloc web del PROPIETARI.

– No incloure en el seu propi lloc web la marca, nom o qualsevol signe distintiu pertanyent al PROPIETARI sense la prèvia autorització del PROPIETARI.


5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
5.1 .- Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en els formularis existents a www.vidreres.cat, el PROPIETARI compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al tractament automatitzat prestant l’usuari consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

5.2.- Finalitat de les dades
El PROPIETARI recull determinades dades personals que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat que el PROPIETARI pugui enviar el butlletí de notícies. L’USUARI també introdueix les seves dades per poder accedir a la zona privada del web del PROPIETARI des de la qual pot publicar continguts. Per a qualsevol acció que requereixi l’enviament de dades personals (publicació de continguts, sol·licitud d’informació, contacte etc.) L’usuari ha de marcar la casella corresponent i acceptar aquestes Condicions generals d’ús. En cas contrari l’acció requerida serà impossible. El PROPIETARI també pot incloure ofertes comercials en els butlletins de notícies per a l’enviament del qual cal que l’usuari hagi facilitat prèviament al PROPIETARI la seva adreça de correu electrònic a través dels formularis habilitats per a tal fi. El PROPIETARI també recull l’adreça de correu electrònic de l’usuari quan aquest es posa en contacte per aquest mitjà directament amb el propietari per realitzar consultes, és a dir, sense utilitzar els formularis de contacte. El PROPIETARI informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a les finalitats anteriorment descrites.

5.3.- Obligatorietat de la introducció de les dades
Per accedir al lloc web del PROPIETARI www.vidreres.cat no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència és la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació. El registre de l’usuari també és opcional. Mitjançant aquest, l’usuari té la possibilitat de publicar continguts i accedir a opcions reservades per a usuaris registrats.

5.4.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
L’USUARI que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta o que faciliti la seva adreça de correu electrònic directament per a realitzar consultes o participar en promocions i Concurs tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant info@vidreres.cat, o per correu postal a: C/ Girona, 3 – Vidreres. C.P.: 17411 (Girona), acompanyant sempre a la sol·licitud d’una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, el PROPIETARI es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollits.

5.5.- Responsable del tractament
El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Vidreres, C/ Girona, 3 – Vidreres. C.P.: 17411 (Girona) amb el NIF P-1722700J. El PROPIETARI ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades podent consultar els mateixos en www.agpd.es.

5.6.- Cessió de dades
No hi ha cap cessió de dades a tercers. El PROPIETARI només utilitza les dades per a les finalitats descrites en la clàusula 5.2. i no cedeix dades a cap altra entitat ni companyia. El PROPIETARI informa l’usuari que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i el PROPIETARI, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

5.7.- Seguretat
El PROPIETARI assegura d’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això el PROPIETARI no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn a dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo tot i haver adoptat les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves dades personals.

5.8.- Utilització de cookies
El PROPIETARI utilitza cookies per a obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.vidreres.cat -que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza el PROPIETARI són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. En tot cas, si l’usuari desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho tot i que és possible que alguns serveis deixin de funcionar correctament en la web del PROPIETARI. Per a més informació visita la Política de cookies.

5.9.- Veracitat de les dades
L’USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació de les mateixes si fos necessari.

5.10.- Spamming o enviament de correus no sol·licitats
El PROPIETARI és absolutament contrari a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. El PROPIETARI únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que hagin introduït les seves dades voluntàriament i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació.
 

6.- RESPONSABILITAT DEL PROPIETARI
6.1.- Errors en les connexions, caso fortuït i força major
El PROPIETARI no serà responsable dels errors, retards en l’accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l’Ajuntament. El PROPIETARI es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l’usuari per a solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix, el PROPIETARI no serà responsable dels errors que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el lloc web estigui en tot moment operatiu per qüestions no imputables a el PROPIETARI o que aquesta no pugui resoldre amb els mitjans que estan al seu abast.

6.2.- Ús del lloc web
El PROPIETARI no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l’ús ineficient i de mala fe del servei per part del USUARI.
 

7. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
Bon ús del servei
L’USUARI està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. El PROPIETARI queda facultat per mitjà de les presents Condicions Generals d’Ús, a partir del moment en què tingui coneixement fefaent de la realització per part de l’usuari de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa a l’usuari o restringir-li l’accés al lloc web del PROPIETARI.

L’USUARI serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l’usuari davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si s’escau, pugui assumir el PROPIETARI si la reclamació és dirigida contra aquest. Així mateix, el PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita, especialment en l’àmbit de continguts introduïts per l’usuari que puguin vulnerar drets o interessos legítims del PROPIETARI o de tercers.
 

8. DRETS D’AUTOR I MARCA
El lloc web del PROPIETARI -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts introduïts per tercers corresponen a aquests que afirmen ser els autors dels mateixos i cedeixen els drets de reproducció i comunicació al PROPIETARI per difondre’ls a través del seu lloc web.
 

9. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Santa Coloma, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.
 

10. VARIS
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Les presents condicions s’exposen únicament en català. El PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.

Back to top button