Dimecres 13 Novembre 2019
Inici / Seu electrònica / Cartellera Municipal

Cartellera Municipal

Anunci informació pública resolució 298/2014 referent a l'adopció de mesures de control del servei de subministrament d'aigua a les urbanitzacions Aiguaviva Parc, La Goba, Terrafortuna, Puigventós i polígon industrial en situacions d'emergència. Prohibici
Ordenança fiscal 4.4 Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Ordenança general de circulació
Anunci delegació atribucions a la JGL - Decret 204/2015 del dia 15.06.2015
Anunci sobre retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació
Anunci constitució Mesa Contractació assistència a la Junta de Govern Local
Anunci constitució Mesa de Contractació d'Assistència al Ple
Anunci adjudicació i formalització contracte de gestió del servei de cuina i menjador de les llars f'infants municipals pels cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017
Anunci adjudicació i formalització contracte servei públic "Gestió de la Unitat d'escolarització compartida pel curs 2015-2016
Anunci aprovació definitiva Projecte FConstructiu Obres connexió de l'abastament d'aigua potable des de l'artèria Costa Brava
Edicte aprovació definitiva Pressupost General de la Corporació i Plantilla de personal per a l'exercici 2016
Edicte aprovació definitiva i text íntegre de l'Ordenança de Protecció, Control i Tinença d'Animals al terme municipal de Vidreres.
Edicte modificació Ordenança Fiscal Servei utilització instal·lacions esportives i culturals – Piscina municipal
Projecte pavimentació del Camí de Can Doménech
Edicte informació pública aprovació inicial pressupost general i plantilla de personal de l'Ajuntament de Vidreres per a l'exercici 2017.