Dimecres 20 Juny 2018
Inici / Noticies / Noticies / Convocatòria d'ajuts d'urgència social per a la compra de llibres i material escolar de Vidreres

Convocatòria d'ajuts d'urgència social per a la compra de llibres i material escolar de Vidreres

20/06/2014
La Junta de Govern Local, amb data de 18 de juny de 2014, va adoptar els acords que es reprodueixen seguidament per tal de convocar ajuts d'urgència per a la compra de llibres i material escolar de Vidreres:
 
Primer.  Efectuar convocatòria pública d'ajuts d'urgència social per a famílies residents a Vidreres per a les despeses de la compra dels llibres necessaris per a escolaritzar els seus fills en els centres públics de Vidreres d'ensenyament infantil, primari i secundari durant el curs escolar 2014/2015, amb subjecció a l'ordenança reguladora per a l'atorgament d'ajuts d'urgència social vigents a l'ajuntament de Vidreres. L'anunci de convocatòria s'inserirà en els taulers municipals , en la pàgina web de l'ajuntament i en els taulers d'anuncis dels centres escolars corresponents.
 
Segon. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 23  al dia 7 de juliol . A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació següent:
 
- Instància sol.licitant l'ajut ( indicant el nom i cognom dels menors, curs i escola)
- Volant de convivència
- Fotocòpia DNI/NIE o passaport de les persones que formen part de la unitat familiar ( excepte dels menors de 16 anys que no        en tinguin)
- Llibre de familia ( en el cas de separació , la sentencia legal de separació o divorci)
-Documentació acreditativa d’ingressos de totes les persones que formen part de la unitat familiar: nòmines, certificat de pensions i prestacions. En cas de no poder acreditar els ingressos cal adjuntar declaració jurada.
- Certificat legal de diminució, carnet de familia nombrosa o resolución de familia d'acollida, si s'escau.
- Despeses fixes: rebut lloguer o hipoteca, crèdit, ...
- Altres documents que considerin importants.  
 
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre municipal de l'ajuntament de Vidreres dins del termini esmentat.
 
Tercer.  Un cop presentades, seran valorades pels serveis socials amb subjecció al barem que estableix l'ordenança reguladora, i es classificaran per ordre de puntuació.
 
Quart. La Junta de Govern local resoldrà sobre les sol·licituds a la vista de l'informe dels serveis socials. En cas d'urgència, resoldrà l'alcalde per decret. Les sol·licituds s’atendran per ordre decreixent de puntuació fins al límit del crèdit pressupostari disponible.
 
Cinquè. Els ajuts atorgats seran notificats als beneficiaris, i l’ingrès es farà en el compte de l’AMPA.
 
Sisè. Notificar aquest acord als centres escolars, AMPA’s , i serveis socials per a llur coneixement i efectes.